Obchodní podmínky

I. Všeobecné ustanovení

II. Objednání zboží

III. Platební podmínky

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

V. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

VI. Nároky z vad zboží

VII. Přeprava a dodání zboží

VIII. Reklamační řád

 

Reklamační řád
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář
Reklamační formulář 
V případě vrácení textilního zboží musí být nepoškozené, nenošené, s původními štítky a v originálním obalu.

Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky, vymezující práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se uplatní pro prodej zboží v tomto internetovém obchodě provozovaném společností Aga24, s.r.o. se sídlem na adrese Nová Tovární 1746, 737 01 Český Těšín, IČ: 037 30 689, DIČ: CZ03730689, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 24098 (dále jen „prodávající“). Další údaje o prodávajícím je možno zjistit prostřednictvím internetové stránky www.rctrading.cz.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku;
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění;
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů;
 • kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele;
 • pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, výslovně neupravené kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a tyto pak mají přednost před zněním obchodních podmínek. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li sjednáno jinak.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 11. 11. 2014 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

Objednání zboží

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Tento obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží, které vloží kupující do elektronického nákupního košíku;
 • způsobu úhrady kupní ceny a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Pokud kupující objedná zboží s dodatkem či odchylkou, která podstatně nemění podmínky obchodních podmínek, nejedná se o přijetí nabídky. Odpověď s dodatkem či odchylkou se považuje za novou nabídku, která podléhá schválení ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen dodat objednané zboží, nemá-li objektivní možnosti jej zajistit nebo jej nemá skladem, o této skutečnosti neprodleně vyrozumí kupujícího. Prodávající potvrdí objednávku elektronicky ihned po jejím obdržení. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o její dodatečné potvrzení (písemně, elektronicky).

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Prodávající sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího). Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, vyjma případů smluvní přepravy. Prodávající rovněž sděluje, že kupující není povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, vyjma specifických požadavků kupujícího. O případné povinnosti uhradit zálohu nebo obdobnou platbu informuje prodávající kupujícího neprodleně po obdržení objednávky.

Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory budou řešit příslušné soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Podáním objednávky v e-shopu kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici elektronicky na www.rctrading.cz a v sídle prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Platební podmínky

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Nová Tovární 1746, 737 01 Český Těšín;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2300941186/2010, vedený u FIO.

 

V případech platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od podání objednávky.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, čisté, v původním obalu a s kompletní dokumentací.

Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorové poučení kupujícího o jeho právu na odstoupení od smlouvy, včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Avšak odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Adresa  k zaslání zboží: Sklad Walmark - Aga24, Nová Tovární 1940, 73701 Český Těšín.

 

V případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tomu odpovídající. Tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího;
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby; nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Prodávající sděluje kupujícímu, že subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, a to způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce naleznete na webové stránce www.coi.cz.

Nároky z vad zboží

Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou upraveny v reklamačním řádu prodávajícího.

Přeprava a dodání zboží

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nesplní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující je povinen zkontrolovat obal doručeného zboží ihned při přejímce od kurýra, případně na přepážce České pošty. Jestliže je obal viditelně poškozen, kupující zásilku nepřejímá a vyplní s dopravcem formulář o poškození zboží během přepravy a rovněž informuje prodávajícího o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem.

Podepsaný formulář o poškození obalu zboží během přepravy kupující zašle e-mailem na:
reklamace@aga24.cz

 

Pokud poškození obalu zboží kupující zjistí až po odjezdu dopravce, kontaktuje neprodleně kurýrní společnost, která zboží doručila.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Kupující může uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou nebo emailem na reklamace@aga24.cz s uvedením čísla faktury nebo objednávky, důvodu reklamace, preferovaného řešení reklamace a kontaktních údajů.

K usnadnění reklamace je k dispozici kupujícímu reklamační formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to bezprostředně po přijetí reklamace. Kupující dále obdrží potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá firmě Aga24 bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od firmy Aga24 obdržel, a to na své náklady.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. 

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího na ukončení reklamace telefonicky nebo e-mailem.

Odpovědnost prodávajícího za vady (poškození) zboží se nevztahuje na mechanické opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené používáním.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti pouze za vady zboží vzniklé běžným užíváním.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobkem či jeho jednotlivými díly (opět se jedná zejména o kryt pružin na trampolínu a ochrannou síť); stejně tak se nevztahuje na poškození výrobku vnějšími událostmi.

Specifika reklamace trampolín:
Reklamace se nevztahují na ochranu pružin, pokud kupující nepoužívá doporučenou plachtu na přikrytí.
Reklamace na zrezivění se uplatňuje od 10 % poškození a více na kus.
Kratší možnou životnost jednotlivých dílů výrobků (trampolín), zejména se jedná o kryt pružin na trampolínu a ochrannou horní síť nelze považovat za výrobní vadu.
Po uplynutí záruční doby (24 měsíců) se doporučuje trampolínu kompletně zkontrolovat odborníkem.

 

 

Reklamační formulář ( pdf / 205 kB )
Reklamační formulář ( doc / 205 kB )
Hodnocení obchodu na Zboží.cz
Zpracování dat
Schovat